Všeobecné smluvní podmínky pro externí překladatele

Všeobecné smluvní podmínky
Bohemian Dragomans GmbH & Co. KG, Martin D. Korsawe, Regensburger Str. 336, 90480 Nuremberg, Germany
E-Mail: info@bohemian-dragomans.com
pro externí překladatele

§ 1 Rozsah platnosti
1.    Tyto podmínky platí pro konkrétní uzavřenou smlouvu i pro všechny další zakázky, spadající do oblasti spolupráce mezi firmou Martin D. Korsawe (Bohemian Dragomans), Regensburger Str. 336, 90473 Norimberk, Německo (zadavatel) a překladatelem.
2.    Jinak definované, opačné anebo doplňující všeobecné obchodní podmínky nebudou i při jejich vzetí na vědomí součástí smlouvy, ledaže by se jejich platnost výslovně odsouhlasila.

§ 2 Předmět smlouvy

1.    Smlouva obsahuje překlad, korekci nebo podobný text předložený zadavatelem za dohodnutou odměnu. Podrobnosti jsou uvedeny v objednacím formuláři, přiloženém k vlastní objednávce, a projednávají se zvlášť.
2.     Udělení zakázky se z pravidla provádí pomocí E-Mailu.
3.    Překladatel je povinen, potvrdit závazně zadavateli zakázku příp. její příjem prostřednictvím E-Mailu nebo jiným způsobem. Potvrzením zakázky platí tyto podmínky jako přijaté.
4.    Zadavatel byl pověřen přeložením textu třetí stranou.
5.    Zadavatel poskytne překladateli všechny podklady k vlastnímu překladu a informace, které mu byly třetí stranou předány.

§ 3 Provedení zakázky překladatelem

1.    Práce překladatele daná zakázkou bude provedena kompletně podle zásad řádného vykonávání povolání a podle pravidel daného jazyka, platných v okamžiku udělení zakázky, pečlivě a podle nejlepšího vědomí. Pokud nebyl předán informační průvodní materiál, nebo zadavatel nepodal žádné zvláštní pokyny ohledně překladu, budou odborné výrazy přeloženy obecně platnou a srozumitelnou formou. Pokud není ve smlouvě výslovně dohodnuto, není stylistická úprava předmětem překladu.
2.    Překladatel se zavazuje provést objednané práce v dohodnutém čase případně dříve a dodat je podle dohodnutých podmínek (pokud jde o jazyk, cílový formát a další služby jako je na příklad CAT – analýza a pod.) a v dohodnutém termínu zadavateli.
3.    Překladatel musí dohodnutou práci vykonat osobně. Zapojení vlastních spolupracovníků nebo zadání příslušných dílčích prací třetím osobám vyžaduje výslovný souhlas zadavatele.

§ 4 Úhrada překladatelských prací
1.    Zadavatel a překladatel se zásadně dohodnou na konkrétní odměně
2.    Není-li dohodnuta pevně stanovená odměna za provedení překladatelských prací, případně odměna podle normořádků či normostran překladu, vypočte se odměna za provedení překladatelských prací podle normořádků nebo normostran. Normořádek obsahuje 55 úhozů včetně mezer a normostrana celkem 1.800 úhozů včetně mezer. Výše odměny za normořádek resp. normostranu je předmětem individuální dohody mezi zadavatelem překladu a překladatelem.
3.    Splní-li překladatel všechny své povinnosti podle smlouvy, obdrží dohodnutou odměnu.
4.    Překladatel se zavazuje, doručit zadavateli během 30 dnů po odeslání práce příslušnou fakturu. Odeslaní faktury se má zásadně provádět prostřednictvím pošty.
5.    Pokud má překladatel sídlo své firmy v některém členském státě EU, avšak nikoli v Německu, vystavuje se faktura bez daně z obratu (DPH).
6.     Zadavatel zaplatí tuto úhradu překladateli zásadně do 14 dnů po doručení faktury od překladatele.
7.    Odměna se proplácí s výhradou převzetí dodaných prací finálním odběratelem a po úplném vyrovnání účtu, vystaveného zadavatelem finálnímu odběrateli.

§ 5 Ručení, odstoupení od smlouvy a náhrada způsobených škod
1.    Překladatel poskytuje na odstranitelné vady svých prací záruku ve formě bezplatné opravy zjištěných vad. Tyto opravy musí být z důvodů splnění závazků zadavatele vůči jeho finálnímu odběrateli provedeny nejdéle do 24 hodin. Překladateli se vždy poskytuje pouze jedna možnost provedení opravy.
2.    Méně závažné vady, na příklad překlepy, opraví zadavatel, pokud se nevyskytují ve větším rozsahu.
3.    Jestliže překladatel na jeden pokus zjištěnou vadu správně neopraví, bude mu zadavatel oprávněn snížit odměnu, po případě od smlouvy odstoupit. V posledním uvedeném případě překladatel neobdrží žádnou odměnu a bude povinen zadavateli uhradit způsobenou škodu, zejména náklady za opravy provedené jiným překladatelem.
4.    Pokud práce vyhotovená překladatelem není použitelná a oprava tímto překladatelem není možná nebo ji zadavatel nepředpokládá, zvláště z důvodu chybějící kvalifikace překladatele, může zadavatel od smlouvy odstoupit. V tomto případě neobdrží překladatel žádnou odměnu. Zadavateli ručí za škody z tohoto vzniklé, obzvlášť za náklady, které vzniknou za překlad jiným překladatelem.
5.    Nemůže-li překladatel dodat objednané práce v dohodnutém čase resp. v dohodnutém termínu a není-li jejich pozdější dodávka ze strany překladatele přijatelná, bude zadavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Překladatel v takovém případě žádnou odměnu neobdrží a bude zadavateli ručit za způsobené škody, zejména bude povinen uhradit náklady, které zadavateli vzniknou provedením překladu jiným překladatelem.

§ 6 Povinnost mlčenlivosti
1.    Překladatel je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých důvěrných záležitostech, se kterými se seznámí při vyhotovování překladu. Povinnost mlčenlivosti platí výlučně také po skončení tohoto smluvního poměru.
2.    Překladatel je povinen zaručit utajení i pro obsah této dohody.
3.    Překladatel je povinen pečlivě uložit a udržovat podklady, které mu budou pro účely provedení překladu poskytnuty a po dokončení zakázky je bez vyžádání vrátit zadavateli nebo je zničit (vymazat, pokud byly předány v elektronické formě).
4.    Pro případ zaviněného porušení povinnosti utajení informací stanoví strany vzájemnou dohodou penále ve výši 5.000,00 Euro. Zadavatel má právo požadovat na překladateli úhradu následných škod a nároků, způsobených zanedbáním jeho povinností.

§ 7 Zákaz konkurence

1.    Překladatel se zavazuje, že po dobu trvání této smlouvy dva roky nebude přijímat přímo nebo nepřímo žádné zakázky od zákazníků a smluvních partnerů zadavatele nebo je předávat třetím osobám.
2.    Ustanovení odstavce 1 platí i pro případ, že zákazník uděluje provedení zakázky zadavateli i překladateli.
3.    Jestliže kterýkoliv ze zákazníků nabídne překladateli během doby platnosti zákazu konkurence jakoukoliv zakázku za úplatu, bude překladatel povinen tohoto zákazníka upozornit na zákaz konkurence.
4.    Jestliže na straně zadavatele vznikne oprávněná domněnka o tom, že překladatel porušil zákaz konkurence, bude překladatel zadavatele na jeho vyžádání povinen informovat o počtu zakázek, přijatých od jeho zákazníků, o počtu takovýchto zákazníků a o výši přijaté odměny. Na vyžádání zadavatele bude překladatel povinen stvrdit své údaje místopřísežným prohlášením.
5.    Strany této dohody stanoví pro každý případ porušení zákazu konkurence vzájemnou dohodou penále ve výši 30  procent odměny překladatele za příslušnou zakázku. Zadavateli bude příslušet právo uplatnit vůči překladateli náhradu následné škody a nároků, způsobených zanedbáním jeho povinností.

§ 8 Ochrana dat

1.    Podle ustanovení § 28 Spolkového zákona o ochraně dat (BDSG) upozorňujeme na to, že data, jejichž výměna bude v rámci obchodních vztahů nutná, se budou zpracovávat v zařízení pro elektronické zpracování dat (EDV) a že budou uložena v jeho paměti. Zpracování osobních dat bude samozřejmě důvěrné a tato data se nebudou třetím stranám sdělovat.
2.    Překladatel poskytuje svůj výslovný souhlas ke zjištění, zpracování a použití svých osobních dat a přísluší mu právo tento souhlas pro jeho budoucí využití kdykoliv odvolat.  Toto odvolání je třeba uplatnit písemně na adrese:
Martin D. Korsawe (Bohemian Dragomans), Regensburger Str. 336, 90473 Norimberk, Německo
3.    Překladatel se zavazuje utajit obsah překládané dokumentace i obsah informačního materiálu, který mu bude předán za účelem provedení překladu včetně všech skutečností, které mu budou sděleny, anebo o kterých se doví v souvislosti s danými obchodními vztahy.

§ 9 Závěrečná ustanovení

1.    Použitelným právem je právo  Spolkové republiky Německo . Ustanovení kupního práva OSN nebude použito.
2.    Je-li překladatel obchodníkem, právnickou osobou podle ustanovení veřejného práva anebo má-li zvláštní veřejnoprávní zmocnění, je výlučně příslušným soudem pro řešení všech případných sporů soud v sídle naší firmy, tj. v Norimberku. Totéž platí i v případě, kdy překladatel není obecně soudně příslušný do Spolkové republiky Německo anebo kdy jeho trvalé bydliště ještě není v okamžiku podání žaloby známo.
3.    Jestliže kterékoliv z ustanovení této smlouvy s překladatelem včetně těchto podmínek pozbude zcela anebo i zčásti své účinnosti anebo platnosti, nebude tím platnost ostatních ustanovení nijak dotčena. Zcela i zčásti neplatné ustanovení musí pak být nahrazeno takovým ustanovením, jehož ekonomická účinnost bude nejbližší účinnosti původního ustanovení.